Missie en Beleid

MISSIE

OBN Ongedierte Bestrijding BV wil de beste partner voor plaagdierbeheersing in Nederland zijn. Dit wil zeggen dat we in staat zijn om problemen met plaagdieren te voorkomen en zo nodig op te lossen.

Voor ons is daarbij de samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen, zoals onze opdrachtgevers, alle medewerkers, de controlerende instanties, maar ook met onze leveranciers en de maatschappij van cruciaal belang.
Daarnaast hecht OBN veel waarde aan een goede omgang met het milieu en wil zich hiervoor op een positieve wijze inzetten.

Door onze jarenlange ervaring weten we dat het de opdrachtgevers niet alleen gaat om het eindresultaat, maar ook om de manier waarop de uitvoeringsprocessen en de communicatie verlopen. Juist daarom wordt OBN vaak gevraagd als partner voor plaagdierbeheersing.

SCOPE

De scope van OBN en daarmee het toepassingsgebied voor het kwaliteits- en milieumanagementsysteem is:

Inspectie, analyse, diagnose, wering en waar nodig bestrijding van plaagdierbesmetttingen en het bevorderen van hygiëne in bedrijven.

De scope van OBN en daarmee het toepassingsgebied voor het veiligheid- en gezondheidsmanagementsysteem is:

Inspectie, wering en waar nodig bestrijding van plaagdierbesmettingen.

De ontwikkeling van diensten dan wel bestrijdingsmiddelen wordt door OBN niet uitgevoerd, als zo ook de controle van meetapparatuur. Wijzigingen in onze dienstverlening vloeien altijd voort uit al bekende werkzaamheden. Om deze reden is in het KVGM-managementsysteem geen verdere aandacht besteed aan de Meting van controleapparatuur en Ontwikkeling.

OBN KVGM-MANAGEMENTSYSTEEM

Het KVGM-managementsysteem (Kwaliteits-, Veiligheids-, Gezondheids- en Milieumanagementsysteem) van OBN moet op onderstaande punten bijdragen aan en als basis dienen:

Organisatie:

 • Zowel financieel als ook immaterieel gezond te blijven en op die wijze de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
 • De winst uit de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren door de dienstverlening uit te voeren volgens de eisen die de klant er aan stelt, tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Door middel van autonome groei het aantal opdrachtgevers en de daarvoor benodigde pestcontrol operators uit te breiden.

 Wet- en regelgeving:

Als onderneming heeft OBN te maken met en zich te houden aan wet- en regelgeving. Afgezien van de gangbare lokale en landelijke wet- en regelgeving waarnaar iedereen zich dient te conformeren, verklaart OBN zich te houden aan de regels welke specifiek gelden voor plaagdierbeheersingsbedrijven. Te noemen in dit verband zijn:

 • De Wet Gewasbescherming en Biociden (WGB)
 • De Wet Milieubeheer (BARIM)
 • De Wet Natuurbescherming (WNB)

 Milieu:

OBN onderkent de milieurisico’s met betrekking tot haar dienstverlening en wil alles in het werk stellen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Aandachtspunten zijn:

 • Het voorkomen van misbruik van Biociden.
 • Het voorkomen van onnodige milieuschade. Specifiek te noemen is het toepassen van IPM, waarbij de inzet plaagdierbeheersing vooral gericht is op preventie ter voorkoming van overlast. Hierdoor wordt het gebruik van biociden teruggedrongen c.q. beperkt, ter bevordering van het dierenwelzijn en bescherming van het milieu.
 • Afvalverwerking, zoals restanten van biociden, TL-buizen, lege verpakkingen en klein chemisch afval, zoals lege batterijen, geschiedt op verantwoordelijke en wettige wijze.
 • CO2 reductie door aandacht te schenken aan het autogebruik en het gebruik van gas en elektriciteit.
 • Het KVGM-team is verantwoordelijk voor het inventariseren van de milieuaspecten en dient eventuele doelstellingen te formuleren. In de managementreview worden deze aspecten nogmaals besproken.

 Kwaliteit:

 • OBN onderkent het strategische belang van productveiligheid en kwaliteitszorg en laat het kwaliteitsbeleid een integraal onderdeel vormen van het totale ondernemingsbeleid. Door een effectieve proces- en productbenadering worden procestechnische en organisatorische risico’s beheerst.
 • OBN streeft er naar alle maatregelen te nemen om te voldoen aan de verwachtingen en eisen van afnemers ten aanzien van productveiligheid, milieubeheer, de kwaliteit van dienstverlening en de wettelijkheid daarvan.
 • Het gehele systeem wordt door het KVGM-team en door een managementreview en -verificatie beoordeeld.

 Personeel:

 • Binnen de bedrijfsvoering van OBN heeft iedereen recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt als één van de speerpunten van OBN. Inzake deze punten is het beleid er continu op gericht dat werkzaamheden zodanig uitgevoerd worden dat gezondheidsrisico’s en onnodige schade aan het milieu, van welke aard ook, worden voorkomen.
 • Een proactieve houding ten aanzien van verbeterende arbeidsomstandigheden, waarbij o.a. mogelijkheden ter ontplooiing van werknemers geboden worden, het volgen van opleidingen worden gestimuleerd en monotone arbeid wordt voorkomen.
 • OBN en haar werknemers voelen zich verantwoordelijk en zullen door een preventieve werkhouding, en daar waar nodig de juiste te nemen maatregelen, een omgeving creëren waarin mogelijke gevaren op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden, zoals schadelijke blootstelling en persoonlijk letsel, zoveel als mogelijk worden voorkomen. Hier ziet OBN erop toe dat de uitrusting van de medewerkers en de te gebruiken middelen en materialen veilig zijn c.q. op veilige wijze worden gehanteerd. De directie van OBN en haar medewerkers zijn zich tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden bewust van de genoemde verantwoordelijkheden inzake arbeidsomstandigheden en milieu.
 • Werknemers zijn medeverantwoordelijk voor de signalering van gevaarlijke situaties voor zichzelf, collega’s en derden, het beperken en voorkomen van ongevallen en incidenten en het bieden van optimale kwaliteit in arbeid, productie en dienstverlening.
 • Binnen OBN is geen plaats voor seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen.

Het streven naar continu verbeteren van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu staat hierbij op één lijn met het productieproces en de productiesnelheid, waarbij management en leidinggevenden in eerste instantie verantwoordelijk zijn.

De directie van OBN zal dit totale proces bevorderen door personele en financiële middelen te verschaffen om het totale plan te beheren en te verbeteren.

Om dit te realiseren wil OBN:

 • haar organisatie en dienstverlening blijven verbeteren en aanpassen aan de continue aanscherpende eisen vanuit de markt en overige belanghebbenden
 • de organisatie in de markt profileren op het gebied van vakmanschap
 • als organisatie een motiverende werkgever zijn die werknemers een boeiende en veilige werkplek te bieden heeft
 • haar medewerkers motiveren tot een meer dan middelmatige uitvoering van hun werkzaamheden
 • de dienstverlening naar opdrachtgevers zo flexibel mogelijk kunnen invullen
 • opdrachten aantoonbaar uitvoeren conform de met de opdrachtgever overeengekomen specificaties
 • een zo minimaal mogelijke belasting vormen voor het milieu
 • de klanttevredenheid vergroten en het aantal klantenklachten minimaliseren
 • de gewenste groei van de organisatie in goede banen leiden;
 • alle uitgevoerde activiteiten en aanpassingen daarvan zo efficiënt mogelijk uitvoeren;
 • als organisatie blijven voldoen aan de eisen gesteld in;
  • ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001 milieumanagementsysteem
  • VCA veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem
  • Kwaliteitsnormen KPMB (Plaagdiermanagement op bedrijven & Beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen)
  • Lokale en nationale wetgeving

Om deze doelstellingen meer concreet te maken voor de praktische toepassing en om richtlijnen voor de komende periode vast te stellen, worden er jaarlijks tijdens de directiebeoordeling (managementreview) doelstellingen opgesteld.
Deze doelstellingen worden weergegeven in de notulen van de directiebeoordeling (managementreview).

Teneinde dit te kunnen bereiken en er aantoonbaar aan te kunnen voldoen, worden opdrachten uitgevoerd volgens de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkinstructies, zoals zij zijn omschreven in het

OBN KAM-handboek

Het handboek is van toepassing op de gehele organisatie.

Directieverantwoordelijkheid

Het voeren van een operationeel KVGM-managementsysteem wordt door de directie van OBN beschouwd als een directieverantwoordelijkheid.
De directie heeft een KVGM-coördinator aangesteld voor het opzetten, implementeren en onderhouden van het KVGM-managementsysteem.

Toetsing & actualisering KAM-handboek
Door het gepland uitvoeren van interne audits, gecombineerd met andere input (zoals beschreven in de procedures) krijgt de directie een duidelijk beeld van de werking van de organisatie en van haar KVGM-managementsysteem in de praktijk.

Samen met de interne audits wordt tevens getoetst of het KVGM-managementsysteem nog voldoende is toegesneden op het dienstenpakket van OBN en op de wensen van de opdrachtgever.
Hiermee wordt bereikt dat het omschreven KVGM-managementsysteem enerzijds actueel blijft naar de praktijk en anderzijds blijft voldoen aan de eisen zoals ze gesteld worden in de KVGM-normeringen van de verschillende certificaten.

INTEGRATED PESTMANAGEMENT (IPM)

OBN neemt Integrated Pestmanagement als uitgangspunt voor haar dienstverlening. Hierbij staat preventie op de eerste plaats, waarbij kritisch gekeken wordt naar de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de eventuele aanwezigheid van plaagdieren.
Deze omstandigheden kunnen bouwkundige, hygiënische en/of bedrijfsmatige tekortkomingen zijn.

• Bouwkundige tekortkomingen kunnen ertoe leiden, dat plaagdieren panden kunnen binnendringen en/of zich erin kunnen verschuilen.
• Hygiënische omstandigheden buitenom en binnen in panden kunnen ertoe leiden dat plaagdieren worden aangetrokken.
• Bedrijfsmatige omstandigheden, zoals stapeling langs de wand en/of overvolle opslagruimtes kunnen aantrekkelijk zijn voor plaagdieren als schuil- en nestelplaatsen.

Door vroegtijdig op deze tekortkomingen te wijzen en te adviseren hoe deze opgelost dienen te worden, kunnen problemen met plaagdieren worden voorkomen. Hierbij zijn visuele inspecties en controles, naast een goede advisering van en samenwerking met onze opdrachtgevers, van eminent belang.
Bij de juiste toepassing van Integrated Pestmanagement zal tevens het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen, voor het bestrijden van ongedierte, tot een minimum worden beperkt en het dierwelzijn worden bevorderd.

OBN conformeert zich in het kader van de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen aan het toepassen van de beginselen van Integrated Pestmanagement (IPM).
OBN voert de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen uit conform de principes en werkwijzen van het KPMB certificatieschema.
Medewerkers die in dit kader uitvoerende werkzaamheden verrichten hebben met goed gevolg een examen afgelegd waarin de kennis over de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen is getoetst in overeenstemming met hoofdstuk 2 van het KPMB certificatie-schema.

TRACERING

OBN levert een dienst en geen grondstoffen voor de voedingsmiddelenbranche. Echter, er is goed nagedacht over het eventueel terughalen van middelen die in een voedingsmiddelenbedrijf zijn geplaatst en/of worden gebruikt.

De te gebruiken producten zijn:

 • Insectenvangers
  Tracering vindt plaats door middel van een serienummer op de unit.
 • Insecticiden
  Men kan een inschatting maken wanneer het betreffende product aan een pestcontrol operator (PCO) is uitgegeven. Echter binnen welk bedrijf en in welke hoeveelheden het is verbruikt en toegepast, is niet te achterhalen. De voorraad in het magazijn en de auto kan worden teruggehaald.
 • Rodenticiden
  Wordt uitgezet binnen bedrijven en zou eventueel uit de bedrijven kunnen worden gehaald. Ook hier geldt dat er een inschatting kan worden gemaakt wanneer het betreffende product aan een pestcontrol operator is uitgegeven en hoeveel en wat nog in voorraad ligt.

Vanuit de historie acht OBN de kans niet reëel dat er een recall op onze producten zal plaatsvinden. Wij vinden dan ook dat de huidige situatie geen speciale recall-procedure of werkwijze vereist.
Als rodenticiden uit de markt gehaald moeten worden, wordt alles teruggehaald wat op dat moment in de markt staat en vervangen door goedgekeurde rodenticiden.